GEBRUIKSVOORWAARDEN SEED PLATFORM 

(ONTWERP 3/22.11.2017- CB-GDS/MB-CB)

 

Inleiding:

Deze site draagt de naam seed-connect.be en  bevat het “SEED” platform. De site en het platform zijn de eigendom van Co-Prev VZW (hierna ‘Co-Prev’ genoemd), vereniging van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (hierna EDPB genoemd). Dit eigendomsrecht geldt in het algemeen voor de algemene vormgeving van de site, maar in het bijzonder voor de software, webservices, grafische elementen, gegevensbanken, teksten en andere componenten die samen de inhoud van deze site en het platform uitmaken.

Niets uit deze site en het platform mag gereproduceerd worden zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Co-Prev.  

Co-Prev stelt deze site en het platform ter beschikking zowel van de EDPB als van gemachtigde derden.  

In het kader van de uitvoering van de taken en opdrachten die hen zijn toevertrouwd in uitvoering van de Codex over het welzijn op het werk, houden de EDPB informatie bij over aangesloten werkgevers en de werknemers van deze werkgevers. .

De EDPB verwerken deze gegevens in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.  

 

Gebruik van de website:

Deze website en het platform worden beheerd door Co-Prev . Co-Prev  besteedt veel aandacht en zorg aan deze website en het platform en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is en de services zo goed mogelijk functioneren. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Co-Prev niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie steeds volledig, juist of nauwkeurig is bijgewerkt . Als de op (of via) de website en het platform verstrekte informatie of data tekortkomingen vertoont, zal Co-Prev de vereiste inspanningen leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

De inhoud van de website en het platform (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Onder gebruik van de website en het platform wordt onder meer verstaan:  

  •     het inladen, het inloggen
  •     het opvragen, raadplegen, lezen, bekijken van data, het invullen en verzenden van formulieren of documenten die op deze site beschikbaar zijn
  •     het aanroepen en gebruiken van de ter beschikking gestelde webservices
  •     het bewaren, doorzenden, verspreiden van data of documenten die op deze site beschikbaar zijn

Stelt u bij het gebruik van deze site onjuistheden of tekortkomingen vast, of heeft u vragen over de inhoud van de site, dan kan u contact opnemen met de beheerder van de website via webmaster@seed-connect.be.  

Noch Co-Prev, noch de bij Co-Prev aangesloten EDPB, garanderen dat  toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Verder aanvaarden noch Co-Prev, noch de bij Co-Prev aangesloten EDPB, enige aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan, aangezien zij hiervoor slechts een inspanningsverbintenis aangaan.

Co-Prev heeft alle nodige maatregelen getroffen om de website en het platform te beveiligen en misbruik onmogelijk te maken, in het bijzonder m.b.t. het bewaken van de privacy van de werknemers, het verzoenen van belangen van stakeholders en de commerciële vertrouwelijkheden inzake klanten van de EDPB.  In het kader van de toegang tot het platform verbindt de aangeduide beheerder van de gebruiker van het platform er zich toe om slechts uitsluitend voor de medewerkers van hun eigen organisatie, die erkend zijn om toegang  te hebben tot de website en het platform, paswoorden en gebruikersnamen te creëren.  

Wanneer de arbeidsovereenkomst van een erkende medewerker van een EDPB of gemachtigde derde beëindigd wordt, zal de betrokken beheerder onmiddellijk het aan deze medewerker toegekende paswoord en gebruikersnaam annuleren.  

In geval van verbreking van de arbeidsovereenkomst van de beheerder, zal deze laatste onmiddellijk Co-Prev hiervan op de hoogte brengen teneinde het aan hem/haar toegewezen paswoord en gebruikersnaam te annuleren.  

Co-Prev behoudt zich indien nodig steeds  het recht voor  gebruikersnamen en/of paswoorden te wijzigen of de wijziging ervan op te leggen.

Doordat u zich toegang verschaft tot deze website, en er gebruik van maakt, wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze  zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Co-Prev behoudt zich tevens het recht voor om de onderhavige gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaandelijke kennisgeving te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid als gebruiker van deze website en van dit platform om deze webpagina geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

Co-Prev  streeft er naar  om onderbrekingen door technische fouten of storingen zo veel mogelijk te voorkomen. Co-Prev kan echter niet garanderen dat de website en het platform steeds volledig vrij blijft van onderbrekingen, storingen of  niet door andere technische problemen wordt getroffen.

Noch Co-Prev, noch de bij Co-Prev aangesloten EDPB  kunnen aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's. Evenmin kunnen Co-Prev, of de bij Co-Prev aangesloten EDPB, aansprakelijk gesteld worden voor schade die is, of dreigt te worden toegebracht, en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt, met het gebruik van de site of het platform of met de onmogelijkheid de site of het platform te kunnen raadplegen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de site of de inhoud daarvan kan een inbreuk zijn op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. de privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord. Als gebruiker bent u hoe dan ook verantwoordelijk voor al wat u met behulp van deze website en dit platform doet, verzendt, weergeeft en verspreidt. U vrijwaart Co-Prev, met inbegrip van de medewerkers van Co-Prev, evenals de bij Co-Prev aangesloten EDPB, van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, die gerelateerd zijn aan enige inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of rechten van derden door uw gebruik van de site en/of het platform.

Indien u als gebruiker van deze site en het platform de rechten van Co-Prev, of de bij Co-Prev aangesloten EDPB miskent, verbindt u er zich toe Co-Prev, en of de betrokken aangesloten EDPB, volledig te vergoeden voor iedere schade die hieruit zou voortvloeien.  

Ingeval in hoofde van een gebruiker van deze website en dit platform enige fout, nalatigheid of tekortkoming aan één der bepalingen van de huidige voorwaarden, komt vast te staan, zal Co-Prev de toegang tot het platform eenzijdig en onmiddellijk kunnen opschorten en, desgevallend, kunnen verbreken, middels een voorafgaand aangetekend schrijven bevattende de tekortkomingen, en dit zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding en mits behoud van al zijn rechten op schadevergoeding.

Hyperlinks en verwijzingen:

Deze site bevat hyperlinks en verwijzingen naar andere websites. Op deze wijze wordt u verwezen naar informatiebronnen die derden beheren. Co-Prev beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en biedt daarom geen enkele garantie noch over de inhoudelijke volledigheid of juistheid van deze informatiebronnen, noch over hun beschikbaarheid. Hyperlinks naar andere sites houden geen bekrachtiging in van dergelijke externe sites en de daaraan gekoppelde bestanden. De links worden u louter ter informatie en voor uw gebruiksgemak aangeboden. Daarom kunnen noch Co-Prev, noch de bij Co-Prev aangesloten EDPB,  aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het raadplegen van dergelijke externe websites en hun inhoud.  

Logbestanden:

Bij uw bezoek aan de site en het platform worden uw acties in log files opgeslagen op de webserver. Co-Prev beperkt zich tot gegevens nodig voor het correct functioneren van de website en het portaal en gegevens nodig om eventueel misbruik te kunnen vaststellen. Co-Prev zal de informatie uit logbestanden, noch andere informatie over gebruikers van de website en het platform, in geen geval ter beschikking stellen aan derden voor commerciële doeleinden.

 

Cookies:

In overeenstemming met artikel 129, 1° van de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 wil Co-Prev u informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van bezoekers van de website en het platform worden gezet. Ze bevatten informatie zoals uw taalvoorkeur, zodat u die informatie niet opnieuw moet ingeven bij uw volgend bezoek aan deze website.

Het is mogelijk dat tijdens een bezoek aan deze website en het platform een cookie wordt opgenomen in de harde schijf van uw computer. Cookies vergemakkelijken het bezoek van deze site en zijn nodig voor het correct functioneren van het platform. Co-Prev legt echter geen verband tussen de informatie die wordt bewaard door de cookies en nominatieve gegevens betreffende enige bezoeker van de site.

Op deze website worden de volgende types cookies gebruikt:

Technisch noodzakelijke cookies  

Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Zonder deze cookies zouden de website en het platform niet naar behoren functioneren. Bijgevolg kunnen deze cookies niet uitgeschakeld worden.

Functionele of sessie cookies  

Dit zijn cookies die worden aangewend om de functionaliteit van de website en het platform te verbeteren. Het kan bijvoorbeeld gaan om cookies die onthouden welke inhoud reeds bekeken werd op de website. Het gebruik van functionele cookies zorgt ervoor dat u geen tijd verliest door u opnieuw te moeten registreren en gegevens opnieuw te moeten invoeren.

Vermijden of verwijderen van cookies:

    Vermijden:

Is mogelijk door de juiste instelling via de internetopties van de browser. Gebruik hiervoor de tab ‘privacy’ om te specifiëren welke cookie u al of niet wenst te ontvangen.

    Verwijderen:

Kan ook via de internetopties van de browser, via ‘browsegeschiedenis verwijderen’.

Wij geven u echter de raad om cookies ingeschakeld te houden in de browser.

Algemene bepalingen:

De gebruiksvoorwaarden van deze site zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elke betwisting met betrekking tot het gebruik ervan zal worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.